zksrgmp20voting

Voting Open!

Vote for your favourite Contestants
Amish Kumar
Amulya
Anvith Kumar
Bala subhramanya granthi
Darshan
Dr.Shravya.S.Rao
Jaskaran Singh
Nagaraj Thombri
Pradnya Marathe
Ramesh Lamani
Saakshi
Samanvi Rai
Sindhu Subhramanya
Sujatha
Swathi Sutar
Yashwanth
Akshay Rao